Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2013

wolfspirit
Gdy sparszywieję znów
-zamknij się w sobie, zaciągnij rolety powiek
gdy sparszywieję znów
- chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie
- to minie
— hey.
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove
wolfspirit
Jeśli się kochało, to nigdy się nie zapomni. Zawsze pozostanie cień, który będzie się ciągnął za nami do końca życia. Choć będziemy mieć kogoś, kogo będziemy kochać to i tak przeszłości nie wymażemy. Nie będziemy w stanie.
Reposted frommefir mefir
wolfspirit
6501 8fbf 390
wolfspirit
9739 74af 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagoniewicz goniewicz
wolfspirit
wolfspirit
0739 5070 390
Reposted frombvllshit bvllshit vianearu nearu
wolfspirit
6910 fce5 390
Reposted frommariola mariola viaRedPenny RedPenny
wolfspirit
3842 fd96 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamru-mru mru-mru

February 16 2013

wolfspirit
8109 cd0e 390
Reposted fromthegirl thegirl
wolfspirit
8109 cd0e 390
Reposted fromthegirl thegirl
wolfspirit
8157 11f5 390
Reposted fromsoSad soSad
wolfspirit
8238 7edd 390
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev
wolfspirit
8265 a9af 390
Reposted fromrosewhiffxx rosewhiffxx
wolfspirit
8286 a41e 390
Reposted fromthegirl thegirl
wolfspirit
8288 223f 390
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev
wolfspirit
8291 3d53 390
Reposted fromhomework homework
wolfspirit
8296 46bb 390
wolfspirit
8329 4750 390
Reposted fromfugitka fugitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl